Patient Comments
Doctors Panel

Anaesthetist

Dr. Bhavin Shah

Dr. Sonali

Dr. Ashok

Dr. Yogendra

General Physician

Dr. Owais Shaikh - M.D.

Dr. Sanjay Shedge - M.D.

Dr. Paresh Parikh - M.D.

Orthopedic Surgeon

Dr. Sagar Karvir - M.S.

Dr. Naresh Ramani - M.S

Pediatrician

Dr. Aruna Mane - M.D.

Dr. Sujit Ranjane - M.D.

Dermatologist (Cosmetologist)

Dr. Radhika Khambhatti - M.D.

Psychiatrist

Dr. Vinesh Chandramaniya - M.D.

Neurologist

Dr. Rajendra Jhanwar - M.D.,D.M.

Urologist

Dr. Abhijit Padhye - M.S.

Gynaec & Obs.

Dr. Tajawar Shaikh - M.D., D.G.O

Dr. Amit Lotlikar - M.D., D.G.O

Dr. Sharda Sharma - M.D., D.G.O

General & Lapaposcopic Surgeon

Dr. S. A. Khambhatti - M.S.

Dr. Vikram Gajre - M.S

Dr. Shrenik Shri Shrimal - M.S

Homoeopath

Dr. Shabbir Ambi - BHMS

Dr. Faiyaz B. Pochi - BHMS

Physiotherapist

Dr. Ami Trivedi - B.P.T.H.

Dr. Khushboo Shah - B.P.T.H.

Ophthalmologist

Dr. Ronak Bhandari - M.S.

ENT Surgeon

Dr. Rajesh Yadav - M.D., D.G.O

Nephrologist

Dr. Gaurav Daga - M.D.,D.M.

Pathologist

Dr. Antesh K. Yadav - M.D.